Publikacje - ksiazki M72

There are no translations available.

Publikacje książkowe pracowników Katedry M-72

Edward Lisowski. Grzegorz Filo, Metodyka programowania obiektowego z przykładami w C++, Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009

Podręcznik adresowany jest dla studentów uczelni technicznych, szczególnie na kierunku informatyka. Główny nacisk położono na metodykę programowania i przykładowe zastosowania technik obiektowych w języku C++. Ponadto podano informacje o możliwościach i efektach działania szerokiej gamy dostępnych funkcji oraz klas bibliotecznych. Początkowa część książki w sposób zwięzły przedstawia wybrane użyteczne definicje, a liczne przywołania literatury mają za zadanie nakierować czytelnika w przypadku szerszego zainteresowania. Druga część książki składa się z postawionych przed czytelnikiem zadań do samodzielnego rozwiązania. Dla każdego zadania zaproponowano sposób rozwiązania oraz podano przykładowe wyniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

edited by Edward Lisowski and Grzegorz Filo, Computer Aided Design in Mechanical Engineering, Bergen Universty College, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Modelowanie elementów maszyn i urządzeń w system CAD 3D SolidWorks z aplikacjami CosmosWorks i FloWroks, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, ISBN: 978-89-7242-477-8

Książka powstałą jako owoc doświadczeń pracy ze studentami na zajęciach dotyczących modelowania konstrukcji mechanicznych, badań wirtualnych, multimedialnej prezentacji wyrobu oraz w wyniku wielu prac wdrożonych w przemyśle. W początkowych rozdziałach przedstawiono wybrane wiadomości teoretyczne, co powinno czytelnikowi przybliżyć zagadnienia i mechanizmy wykorzystywane w systemach CAD. Przedstawione w pracy przykłady, o narastającym stopniu trudności, maja za zadanie szybko wprowadzić w metodykę modelowania bez szczególnej koncentracji na programie. Trudniejsze przykłady mają za zadanie zainspirować czytelnika do podjęcia bardziej ambitnych zadań, tak by zbudowane modele poddał analizie i dokonał oceny projektu.

 

 

 

 

 

Edward Lisowski, Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu Pro/Engineer Wildfire, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7242-430-3

Postęp i konkurencja w przemyśle wymagają skracania czasu projektowania i wdrożenia wyrobu do produkcji. Powoduje to, że wzrasta zainteresowanie automatyzacją i integracją zadań projektowania. Powszechnie uważa się, że pełna automatyzacja tego procesu nie będzie możliwa w najbliższym czasie. Biorąc pod uwagę współczesne technologie informatyczne autor widzi możliwość przeprowadzenia automatyzacji częściowej, obejmującej wiele istotnych i pracochłonnych zadań. Z doświadczeń autora, nabytych podczas współpracy z przemysłem przy wdrażaniu nowych technologii, wynika, że automatyzacja systemów CAD jest potrzebą współczesnego przemysłu, w którym szybko wykonany i zbadany na wirtualnych modelach produkt ma znacznie większe szanse wprowadzenia na rynek.

Przyjęto, że praca ma charakter inspiracyjny i pokazuje problematykę modelowania 3D w aspekcie integracji i automatyzacji systemu CAD. Stąd w pracy formułowano zagadnienia teoretyczne oraz algorytmy, które zaimplementowano przy zastosowaniu różnych języków programowania dla wybranych przykładów. Przytoczone w książce materiały są wynikiem własnych prac naukowych, dydaktycznych i przemysłowych, które autor realizował w projektach krajowych i międzynarodowych. Obecnie autor prowadzi zajęcia z zakresu CAD na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka oraz Automatyka i Robotyka, a także na Uniwersytecie Technicznym w Bergen.

Edward Lisowski, Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD z przykładami w SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003, ISBN: 83-7242-271-0

W niniejszym podręczniku, na przykładzie trzech wybranych programów: SolidWorks, Solid Edge i Pro/Engineer, omówiono ważniejsze elementy związane z modelowaniem geometrycznym części i budowaniem zespołów. Opracowanie to powstało jako wynik doświadczeń w pracy ze studentami na zajęciach dotyczących modelowania konstrukcji, badań wirtualnych oraz multimedialnej prezentacji wyrobów.

 

 

 

 

 

 

 


Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, AutoCAD - Automatyzacja zadań grafiki za pomocą Delphi, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002, ISBN: 8371976828 / 83-7197-682-8

Książka powstała w wyniku opracowania przez autorów, na potrzeby własne i innych użytkowników, aplikacji do wspomagania projektowania w AutoCAD-zie. Jest ona adresowana do inżynierów, studentów i innych użytkowników tego programu. Książka zawiera wiele programów, które można bezpośrednio uruchomić i wykorzystać w swojej pracy projektowej. Użycie większości programów znajdujących się na płycie CD wymaga jedynie przeprowadzenia instalacji. Użytkownik posiadający pewne umiejętności programowania w Delphi może je rozbudować lub adaptować do swoich celów. Nawet zaawansowane aplikacje przedstawione w książce są łatwe do uruchomienia, użycia i modyfikacji. Bardzo przydatne dla projektanta mogą być programy do automatycznego rysowania połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomagające rysowanie oznaczeń połączeń spawanych czy automatyzujące generowanie elementów połączeń śrubowych.

 

 

Edward Lisowski, Wojciech Czyżycki, Programy AutoCAD i InterCAD Windows wspomagane aplikacjami przygotowanymi w Delphi, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000, ISBN: 83-7242-127-7

Podręcznik adresowany jest do osób posiadających już pewne umiejętności programowania obiektowego w Delphi. Na początku pracy omówiono ważniejsze elementy środowiska Delphi i te, z których korzysta się w dalszej jej części. Pozwala to mniej zaawansowanym użytkownikom na podjęcie próby napisania programu do automatycznego rysowania typowych części maszyn, fragmentów rysunku, opisu rysunku, itp.

W kolejnych rozdziałach omówiono metody i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu AutoCAD 2000 oraz przedstawiono programy pozwalające na nawiązanie połączenia z serwerem programu AutoCAD, generowanie składników, bloków, itp. na rysunku w programie AutoCAD. W rozdziale 5 omówiono metody i właściwości interfejsu automatyzacji OLE programu interCAD Windows, który przy podobnych możliwościach ma inną strukturę niż interfejs programu AutoCAD 2000. W rozdziale 6 przedstawiono programy napisane do współpracy z programem interCAD. Przedstawiono również zadania generowania składników, bloków i inne, które mogą być przydatne przy pracach projektowych. W dalszej części omówiono zaawansowane aplikacje, szczególnie przydatne dla projektanta, takie jak: automatyczne rysowanie połączeń wpustowych w połączeniu z automatycznymi obliczeniami, wspomaganie rysowania oznaczeń połączeń spawanych i zautomatyzowane generowanie elementów połączeń śrubowych.

Na zakończenie pracy przedstawiono opracowany przez autorów obszerny dodatek z opisem interfejsu automatyzacji OLE programów AutoCAD 2000 i interCAD Windows. Kompletny kod przedstawionych programów znajduje się na załączonej do pracy płycie CD.

Edward Lisowski, Kształtowanie charakterystyk hydraulicznych zaworów hamujących układów napędowych maszyn roboczych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998

Elementy napędu i sterowania hydraulicznego znajdują powszechne zastosowanie we współczesnych maszynach roboczych. Wśród maszyn roboczych o zwiększonych wymaganiach co do parametrów napędu i sterowania hydraulicznego wyróżnić można samojezdne żurawie hydrauliczne. Wymagania te dotyczą precyzji ruchu roboczego, uzyskania odpowiedniej wydajności pracy, obniżenia energochłonności napędu, automatyzacji pracy oraz spełnienia warunków bezpieczeństwa określonych w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego. W hydraulicznych układach napędu i sterowania konieczne jest stosowanie zaworów służących do sterowania prędkością opuszczania. W pracy szczegółowo zajęto się opracowaniem podstaw teoretycznych zaworów hydraulicznych służących do sterowania prędkością opuszczania ładunku.

Postęp w zakresie napędu i sterowania hydraulicznego maszyn roboczych dotyczy zarówno poprawy charakterystyk najbardziej podstawowych elementów, takich jak zawory przelewowe czy rozdzielacze, jak również powstawania zaworów o zupełnie nowej konstrukcji. Można tu wymienić rozdzielacze logiczne, regulatory mocy i inne. Zawory hamujące w żurawiach samojezdnych mają szczególne znaczenie, między innymi wpływają na precyzję ruchu i energochłonność napędu, stąd przedstawione w pracy zagadnienia zostały ukierunkowane na zbudowanie podstaw teoretycznych tych elementów.

 

Edward Lisowski, Komputerowy zapis dokumentacji konstrukcyjnej za pomocą programu wellCAM, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998

Współczesne projektowanie maszyn i urządzeń realizuje się coraz częściej za pomocą systemów CAD. Każde nowe urządzenie posiada zarówno nowe elementy konstrukcyjne, jak i elementy modernizowane i doskonalone. Powstawanie nowego modelu maszyny wymaga zbierania danych o poprzednich, podobnych rozwiązaniach celem przeprowadzenia analizy, jak również posiadania i tworzenia własnej bazy danych, prowadzenia obliczeń itp. Stad obsługa dokumentacji technicznej jest procesem złożonym wymagającym ciągłych zmian od momentu opracowania koncepcji do produkcji seryjnej.

W niniejszym skrypcie przedstawiono jeden z nowszych systemów CAD, opracowanych przez firmę CCS wellCAM z Monachium. Opracowanie dydaktyczne skryptu oparto na wersji programu wellCAM 9.00. W chwili ukończenia skryptu ukazała się wersja 10.00, ważniejsze zmiany z wersji 10.00 zostały wprowadzone do pracy.

Skrypt przeznaczony jest jako pomoc dydaktyczna dla studentów do przedmiotów: dokumentacja konstrukcyjna oraz komputerowe wspomaganie projektowania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Może on stanowić istotną pomoc dla innych użytkowników programu.

 

Edward Lisowski, Janusz Pobędza, Komputerowy zapis dokumentacji konstrukcyjnej w systemie InterCAD Junior, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993

Systemy służące do Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD (Computer Aided Design) znajdują powszechne zastosowanie w zapisie konstrukcji maszyn. Na rynku znajduje się szereg systemów z grupy CAD, np: LOGOCAD, AUTOCAD, MEGACAD, ROBOCAD i inne, zróżnicowanych zarówno pod względem dostępnych w programie funkcji i możliwości, jak również wymagań sprzętowych i ceny. Programy te w większości są bardzo rozbudowane, wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu, takiego jak: digitizery, dodatkowe monitory, specjalne karty graficzne. Dla celów dydaktycznych do nauki wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej w systemie komputerowym wybrano program INTERCAD Junior, który daje dobre możliwości wykonywania rysunków technicznych z możliwością pracy na typowym stanowisku komputerowym.

W skrypcie przedstawiono podstawowe elementy tego programu, pozwalające na samodzielną naukę jego obsługi. Znajomość omawianego programu daje duże możliwości przygotowania dokumentacji technicznej w procesie projektowania maszyn. Praktycznie studenci pierwszego roku studiów od pierwszych zajęć rozpoczynają pracę z systemem INTERCAD Junior. Po czterech godzinach lekcyjnych przystępują do samodzielnego rysowania nabierając wprawy w korzystaniu z omawianego programu.